O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie zostało założone w grudniu 2017 roku, w związku z jubileuszem szkoły. Prezesem został wybrany dr Kamil Paździor, wiceprezesami są – Beata Gałecka i Roksana Poloczek.

Zgodnie ze regulaminem stowarzyszenia, jego celem jest:

 • działanie na rzecz integracji społeczności absolwentów, uczniów, emerytów, pracowników i przyjaciół II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich (dalej: „II LO”);
 • współpraca ze środowiskiem lokalnym;
 • pomoc w realizacji działań i projektów edukacyjnych, inicjatywach wychowawczych i społecznych II LO;
 • pozyskiwanie sponsorów i ułatwianie nawiązywania kontaktów z instytucjami krajowymi i zagranicznymi;
 • kultywowanie tradycji oraz promocja osiągnięć II LO, jego uczniów i absolwentów;
 • wspieranie i promowanie najzdolniejszych uczniów II LO;
 • pomoc pracownikom i absolwentom II LO znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • współpracę z organami II LO, władzami oświatowymi i lokalnymi;
 • organizowanie spotkań społeczności, inspirowanie działań i nawiązywanie współpracy z różnymi instytucjami;
 • gromadzenie archiwaliów i popularyzację dziejów II LO;
 • wsparcie dla realizacji projektów edukacyjnych i lokalnych inicjatyw społecznych;
 • gromadzenie środków wspierających działalność Stowarzyszenia i II LO;

Zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt za pośrednictwem emaila jubileusz@mateja.edu.pl

Poniżej znajdują się dokumenty związane z działalnością Stowarzyszenia.

W dniu 25 marca 2019 r. Walne Zebranie członków Stowarzyszenia podjęło uchwałę o przekształceniu stowarzyszenia zwykłego i zarejestrowanie go w Krajowym Rejestrze Sądowym. Informacja ta została podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz na szkolnej Tablicy Ogłoszeń.


Uchwała Walnego Zebrania Stowarzyszenia z dnia 25.03.2019